top of page

청양군청 온라인 광고 마케팅

  • 일시 : 2021.6월 - 12월

  • 대상 : 타겟 추출

  • 인스타그램 광고, GDN, 유튜브 광고를 통해 청양군 홍보

청양.png-2.png
청양.png-1.png
청양.png-4.png
청양.png-3.png
청양.png-6.png
청양.png-5.png
청양군청 GDN ad-11.jpg
청양군청 GDN ad-20.jpg
청양군청 GDN ad-18.jpg
청양군청 GDN ad-02.jpg
청양군청 GDN ad-03.jpg
bottom of page