top of page

Juniper GDN & Naver brand ad

  • 일시 : 2021.6월 - 12월 매월 진행

  • 대상 : 고객 사 및 IT 타켓 추출

  • 네이버 브랜드 광고를 비롯하여 IT 타켓으로 웨비나 홍보 진행

Juniper GDN ad_1-02.jpg
Juniper GDN ad_1-07.jpg
Juniper GDN ad_1-03.jpg
Juniper GDN ad_1-09.jpg
Juniper GDN ad_1-10.jpg
Juniper GDN ad_1-08.jpg
Juniper GDN ad_1-15.jpg
Juniper GDN ad_1-14.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-02.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-07.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-03.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-09.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-10.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-08.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-15.jpg
Juniper webinar GDN ad_210621-14.jpg
Juniper GDN ad_2-02.jpg
Juniper GDN ad_2-07.jpg
Juniper GDN ad_2-03.jpg
Juniper GDN ad_2-09.jpg
Juniper GDN ad_2-10.jpg
Juniper GDN ad_2-08.jpg
Juniper GDN ad_2-15.jpg
Juniper GDN ad_2-14.jpg
bottom of page