top of page

ACRYL NEXT 2021

일시 : 2021. 12. 15

대상 : 아크릴 고객사 및 인공지능 의료 관련 종사자

참석인원 : 1,000+

키노트, 세션 사전 녹화, 온라인 라이브 송출, 상세 홈페이지 구성 및 개발

ACRYL NEXT_오프닝-01.jpg
ACRYLNEXT2021_thanks_edm.png
ACRYL NEXT_On-Demand_2.png
ACRYL NEXT_registration page_211206.png
ACRYL NEXT_regist.png
ACRYLNEXT2021_edm.png
IMG_0599 copy.jpg
IMG_0593 copy.jpg
IMG_0590 copy.jpg
KakaoTalk_20220111_124856881_05.jpg
KakaoTalk_20220111_124856881_04.jpg
아넥블로그6.JPG
아넥블로그3.JPG
아넥블로그2.JPG
image.png
아넥블로그4.JPG
아넥블로그5.JPG
ACRYL NEXT_오프닝-02.jpg
ACRYL NEXT_방역.jpg
ACRYL NEXT_agenda.jpg
ACRYL NEXT_closing-03.jpg
ACRYL NEXT_closing-02.jpg
ACRYL NEXT_오프닝-04.jpg
ACRYL NEXT_오프닝-05.jpg
ACRYL NEXT_오프닝-03.jpg
ACRYL NEXT_썸네일-1-3.jpg
ACRYL NEXT_썸네일-1-1.jpg
ACRYL NEXT_문자발송용이미지1.jpg
ACRYL NEXT_문자발송용이미지2.jpg
bottom of page